Classes d’anglès i dificultats de la lecto-escriptura

logopedia-manresa-altell44-dislexia

A totes les aules probablement hi podem trobar més d’un alumne amb dificultats de la lecto-escriptura. A la vegada, tots som conscients de la rellevància que està obtenint la llengua anglesa en el món de l’educació actual. No volem posar en dubte la importància d’aquesta, però volem conscienciar el món de l’educació perquè tingui una manera d’ensenyar apta per a alumnes amb aquestes dificultats.
Perquè aquests alumnes puguin tirar endavant cal que tant professors com pares siguin conscients d’aquesta dificultat i adaptin la forma d’ensenyar una llengua estrangera a aquests nens, no es tracta de rebaixar el nivell sinó de fer més accessibles els continguts i la forma d’avaluar.
L’empatia dels docents és un aspecte clau perquè aquests alumnes puguin superar dificultats i no fracassin en l’aprenentatge d’aquesta nova llengua.
Cal informar als companys de la dificultat de l’alumne perquè no vegin les adaptacions com un privilegi, sinó com un dret i una necessitat.
Cal una metodologia d’aprenentatge vivencial durant els primers anys d’aprenentatge d’aquesta nova llengua.
Cal que el procés d’incorporació de la lectura i escriptura en anglès sigui posterior i més lent que el desenvolupament de la lecto-escriptura amb la llengua materna. No podem pretendre que un nen amb dificultats per interioritzar grafemes amb la llengua materna sigui capaç d’interioritzar-los amb llengua anglesa quan la correspondència fonema-grafema és diferent. És important no voler-ho intentar, pot interferir negativament en  l’aprenentatge de la lecto-escriptura en la llengua materna.
Donem-los temps i oportunitat de ser amb els anys uns bons oradors, lectors i escriptors de més d’una llengua.

Tornada a l’escola

altell44_logopedia_manresa_inicidecurs

Els infants són el recurs més important del món i la millor esperança per al futur.
(John Fitzgerald Kennedy).

Molt bon inici de curs 2014-15 a tots els pares, mestres i alumnes!

Què és un Pla Individualitzat a l’escola?

logopedia_manresa_altell44_05

Un pla individualitzat (altrament dit PI) es refereix al conjunt d’actuacions, mesures i suports que es planifiquen i s’acorden de dur a terme des de l’escola per donar resposta de manera personalitzada a un alumne/a que presenta unes necessitats educatives específiques o singulars. La finalitat clau d’un pla individualitzat és que l’alumne/a pugui aprendre i participar de manera activa en la vida del centre educatiu.

És una eina per tal que l’estudiant, la família i qualsevol altra persona que sigui responsable d’aquest PI, pugui rendir comptes sobre l’assoliment dels objectius modificats i/o diferents.

Que un alumne tingui un PI no implica que hagi de ser escolaritzat en un determinat tipus de centre o modalitat educativa, sinó que pot estar escolaritzat a totes les etapes educatives: educació infantil, primària, ESO, Batxillerat i fins i tot en els cicles formatius, en els quals el PI pren el nom de Modificació Curricular. En general, l’alumne amb un PI està escolaritzat al grup que li pertoca per edat, encara que en alguns casos es pot fer un canvi de curs si es considera que pot seguir millor els seus aprenentatges.

El PI es realitza habitualment per a un curs escolar, al llarg del qual es va adaptant i/o modificant segons el progrés i les necessitats de l’alumne. Es pot finalitzar en qualsevol moment i abans del temps inicialment previst, a proposta del tutor o tutora de l’alumne/a o del coordinador o coordinadora del pla, amb l’acord de l’equip que el porta a terme i la família.

Informació extreta de http://www.xtec.cat